Sub D.U.K.

 1. Kada gamintojas ir importuotojas (GII) gali registruodamasis GII sąvade pasirinkti kolektyvų atliekų tvarkymo organizavimo būdą?

  GII, registruodamasis GII sąvade, gali pasirinkti kolektyvų atliekų tvarkymo organizavimo būdą tik tada, kai organizacija, kurios pavedimo davėjas yra GII, yra priskyrusi GII kaip pavedimo davėją GPAIS sistemoje. Kai organizacija priskiria GII kaip pavedimo davėja, GII registruodamasis GII sąvade ir rinkdamasis kolektyvų atliekų tvarkymo organizavimo būdą laukelyje „Licencijuota organizacija“ pasirenka organizaciją, kurios pavedimo davėjas yra GII.

 2. Ar prekinius vienetus galima grupuoti? Koks tada nurodomas prekinio vieneto kodas? Kas yra „Prekinis vienetas“?

  Pasirinkimas, ką apskaityti prekiniu vienetu, priklauso nuo įmonės veiklos specifikos. Jei įmonė importuoja ir tiekia rinkai, perleidžia klientams prekes didesniais kiekiais, prekiniu vienetu gali (vertėtų) apskaityti prekių grupę (pvz., prekių siuntą). Kaip numatyta Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklėse, nurodomas prekinio vieneto / gaminio, kuris supakuotas į šią pakuotę, kodas, arba specialus, unikalus kodas, skirtas identifikuoti šią pakuotę. Jei įmonė prekiniu vienetu apskaito, pvz., prekių siuntą, tuomet turėtų nurodyti tokį kodą, kuriuo ši siunta identifikuojama kituose įmonės dokumentuose. 

  Vienareikšmiškai apibrėžti, kas laikytina prekiniu vienetu neįmanoma. Prekinio vieneto samprata, įdiegus GPAIS, nesikeičia – ką įmonė dabar apskaito (ir apskaitė nuo 2005 m.) kaip prekinį vienetą, tą apskaitys ir pradėjus veikti GPAIS.

 3. Ar galima vesti sąskaitas faktūras ar krovinius su nurodyta pakuote? 

  Jei sąskaitoje išvardintos visos pakuotės su jų svoriais (ne bendras visų pakuočių bruto ir neto, o pvz., popierinės dėžės - ... kg, plastikinė plėvelė .... kg ir pan.), tuomet galima prekiniu vienetu nurodyti prekių siuntą.

 4. Kokią datą gali nurodyti įmonės gaminių/pakuočių apskaitoje „Tiekimo rinkai data“, jei apskaita vedama ne kasdien, o už tam tikrą laikotarpį (pvz.: mėnesį).

  Jei apskaita vedama ne kasdien, o už tam tikrą laikotarpį (pavyzdžiui, 2018 m. sausio mėn.), skiltyje „Tiekimo rinkai data“ turi būti nurodyta to laikotarpio paskutinės dienos data (pavyzdžiui, 2018-01-31).

 5. Kaip vesti pakuočių apskaitą, kai vieno prekinio pakuotės svoris yra mažesnis nei 1 g ir jei prekinio vieneto stambinti negalima (pvz.: parduodama po vieną prekinį vienetą)?

  Kadangi neprašoma nurodyti kiekvieno prekinio vieneto realizavimą pagrindžiančio dokumento, nedraudžiama „stambinti“ prekinių vienetų, jei vieno gaminio pakuotė yra labai lengva. Įmonei reikėtų vadovo patvirtintoje pakuočių apskaitos tvarkoje tai apsirašyti ir nurodyti, kad „stambinant“ prekinį vienetą naudojamas subendrintas kodas ... tų sugrupuotų gaminių, kurie kituose įmonės dokumentuose identifikuojami kodais.

 6. Kaip apskaityti daugkartinę pakuotę, kuri importuojama, išpakuojama savoms reikmėms ir dalis tokios pakuotės vėliau panaudojama savų prekių supakavimui ir išleidimui į vidaus rinką?

  Importuotas kiekis, kuris išpakuojamas, apskaitomas kaip importuota ir patiekta rinkai daugkartinė pakuotė, išpakavus susidariusios tuščios daugkartinės – kaip susigrąžinta daugkartinė pakuotė, išpakuota pakuotė, kuri panaudota savo prekių supakavimui, kurios pateikiamos vartojimui – kaip pagaminta ir patiekta rinkai daugkartinė pakuotė.

 7. Kaip apskaityti pakuotę, kai prie prekinio vieneto yra pakuotė ir ta, kuri išleidžiama perleidžiama kitam asmeniui, ir ta, kuri sunaudojama savoms reikmėms (pvz.: kuri dalis bus skirta savoms reikmėms iš anksto nežinoma).

  Atskiru prekiniu vienetu apskaitomos prekių siuntos, kurios tikėtina išpakuojamos / perpakuojamos prieš pateikiant jas klientams, t. y. jų pakuotė sunaudojama savo reikmėms, ir atskiru prekiniu vienetu apskaitomos atskiros prekės, kurios pateikiamos vartojimui (perleidžiamos kitam asmeniui).

 8. Kaip apskaitoje nurodyti susigrąžintą pakuotę kai grąžinimai yra skirtinguose apskaitos pildymo laikotarpiuose (pvz.: ketvirčiuose ar net metuose)?

  Susigrąžintas daugkartines pakuotes GPAIS reikia apskaityti kaip atskirą prekinį vienetą – kaip susigrąžintą tuščią pakuotę, o pildant žurnalą ir pasirinkus šį prekinį vienetą (susigrąžinta daugkartinė pakuotė) gavimo būdą reikia pasirinkti „susigrąžinta“. Duomenys apie susigrąžintą daugkartinę pakuotę pildomi to laikotarpio apskaitos dokumente, kokiu laikotarpiu įvykdytas faktinis daugkartinės pakuotės susigrąžinimas.

 9. Ką reiškia teisės aktuose nustatyta pareiga vykdant gaminių ir (ar) pakuočių apskaitą atitinkamo kalendorinio metų ketvirčio gaminių apskaitos žurnalas pildyti „Ne rečiau kaip kartą per mėnesį“.

  Ne rečiau kaip kartą per mėnesį pildomas atitinkamo kalendorinio metų ketvirčio apskaitos žurnalas reiškia, kad kiekvieną mėnesį turi būti atliekamas bent vienas įrašas apie iki to momento tiektus gaminius ir (ar) pakuotes.

 10. Kokiais kodais apskaitoma išleidžiama į rinką daugkartinė bei grąžinama tuščia pakuotė (pvz.: medinė)? 

  Susigrąžintas daugkartines pakuotes GPAIS reikia apskaityti kaip atskirą prekinį vienetą – kaip susigrąžintą tuščią pakuotę, o pildant žurnalą ir pasirinkus šį prekinį vienetą (susigrąžinta daugkartinė pakuotė) gavimo būdą reikia pasirinkti „susigrąžinta“. Daugkartinės pakuotės, pvz., žymimos 44 kodu, patiektas rinkai kiekis turi būti įrašomas į mokesčio deklaracijos formos FR0524 17 ar 18 langelį (priklausomai nuo to, koks patiektos rinkai pakuotės gavimo būdas „pagaminta“ ar „importuota“ buvo pažymėtas žurnale GPAIS), o susigrąžintos tuščios daugkartinės pakuotės kiekis, kuris žurnale GPAIS buvo nurodytas kaip tuščia 04 kodu žymima pakuotė, kurios gavimo būdas „susigrąžinta“, įrašomas į deklaracijos 20 langelį.

 11. Kuo skirias sąvokos „didmeninė prekyba“, „mažmeninė prekyba“, „nuotolinė prekyba“ registruojantis Gamintojų ir importuotojų sąvade? 

  Sąvokų išaiškinimas:
  - didmeninė prekyba – pardavimas pirkėjams, kurie perparduoda kitiems pirkėjams (pavyzdžiui, mažesniais kiekiais);
  - mažmeninė prekyba – pardavimas (išskyrus nuotolinę prekybą) vartotojui;
  - nuotolinė prekyba – apima visus atvejus, kai prekiautojas ir vartotojas sudaro sutartį pagal organizuotą nuotolinę pirkimo-pardavimo ar paslaugų teikimo sistemą, išskirtinai naudodamiesi viena ar daugiau nuotolinio ryšio priemonių (pavyzdžiui, užsisakant paštu, internetu, telefonu arba faksu).“

 12. Kaip yra su gaminių/prekinių vienetų kodų atsekamumu (teisės akto reikalavimas), kai vienais kodais įmonė prekes importuoja, vėliau juos keičia, grupuoja ir pan.?
  Kaip numatyta Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklėse, nurodomas prekinio vieneto / gaminio, kuris supakuotas į šią pakuotę, kodas, arba specialus, unikalus kodas, skirtas identifikuoti šią pakuotę. Jei įmonė prekiniu vienetu apskaito, pvz., prekių siuntą, tuomet turėtų nurodyti tokį kodą, kuriuo ši siunta identifikuojama kituose įmonės dokumentuose.

  Jei įmonė prekiniu vienetu apskaito, pvz., grupę prekių, kurių kiekviena turi skirtingus kodus kituose įmonės dokumentuose, įmonė turėtų vadovo patvirtintoje pakuočių apskaitos tvarkoje tai apsirašyti ir nurodyti, kad konkrečiam prekiniam vienetui, sugrupuotam iš konkrečios prekės, kuri kituose įmonės dokumentuose identifikuojama kodu yyy, ir kitos konkrečios prekės, kuri kituose įmonės dokumentuose identifikuojama kodu zzz, naudojamas subendrintas kodas xxx.
   

 13. Kaip pakuočių ataskaitoje atskirti tuščių grąžintinų pakuočių kiekius nuo tiektų į rinką naujų tuščių pakuočių kiekio (nes jų kodai bus vienodi), o reikės paskaičiuoti susigrąžinimo procentą?
  Susigrąžintas daugkartines pakuotes ir parduodamos naujas tuščias pakuotes reikėtų apskaityti kaip atskirus prekinius vienetas – pvz., prekinis vienetas „Susigrąžinta daugkartinė 30 l talpos metalinė statinė“ (rūšies kodas – 04) ir prekinis vienetas „Nauja pagaminta ir parduodama tuščia 5 l talpos daugkartinė metalinė statinė“ (rūšies kodas – 04). GPAIS pildant apskaitos žurnalą, pasirinkus prekinį vienetą „Susigrąžinta daugkartinė 30 l talpos metalinė statinė“ gavimo būdas nurodomas „Susigrąžinta“, pasirinkus prekinį vienetą vienetas „Nauja pagaminta ir parduodama tuščia 5 l talpos daugkartinė metalinė statinė“ gavimo būdas nurodomas „Pagaminta“. Tiek kalendorinių ketvirčių suvestinėse, tiek metinėje ataskaitoje šių prekinių vienetų duomenys bus sumuojami atskirai: ketvirčių suvestinėse duomenys sumuojami atskirai pagal kiekvieną prekinį vienetą, metinėje ataskaitoje sumuojant duomenis pagal medžiagos rūšį atskirai apskaičiuojamas ir atskirame stulpelyje nurodomas pagamintas ir patiektas tuščios pakuotės kiekis ir atskirai apskaičiuojamas ir atskirame stulpelyje nurodomas susigrąžintos pakuotės kiekis.
   

 14. Ką laikyti prekiniu vienetu? Ar prekinius vienetus galima grupuoti? Koks tada nurodomas prekinio vieneto kodas?
  Prekinio vieneto samprata įdiegus GPAIS nesikeičia – ką įmonė kaip prekinį vienetą apskaitė ankstesniais ataskaitiniais laikotarpiais (pradedant 2005 m.), tą turėtų / vertėtų apskaityti kaip prekinį vienetą ir pradėjus veikti GPAIS. Pasirinkimas, ką apskaityti prekiniu vienetu, priklauso nuo įmonės veiklos specifikos. Jei įmonė importuoja ir tiekia rinkai, perleidžia klientams prekes didesniais kiekiais, prekiniu vienetu gali (vertėtų) apskaityti prekių grupę (pvz., prekių siuntą). Kaip numatyta Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklėse, nurodomas prekinio vieneto / gaminio, kuris supakuotas į šią pakuotę, kodas, arba specialus, unikalus kodas, skirtas identifikuoti šią pakuotę. Jei įmonė prekiniu vienetu apskaito, pvz., prekių siuntą, tuomet nurodomas toks kodas, kuriuo ši prekių siunta identifikuojama kituose įmonės dokumentuose. Atsižvelgiant į tai, kad vadovaujantis Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklėmis, pakuočių apskaitoje pateikti duomenys ir informacija turi būti pagrįsti informacija pateikta kituose įmonės dokumentuose, patvirtinančiuose pakuočių buvimą ir judėjimą, šiuo atveju tuose įmonės dokumentuose, pagal kuriuos identifikuojamas prekinis vienetas ir kaip prekinio vieneto kodas naudojamas prekių siuntos kodas, turėtų būti išvardintos visos šios prekių siuntos pakuotės su jų svoriais (ne bendras visų siuntos pakuočių svoris, o išvardintos atskiros siuntoje esančios pakuotės ir jų svoriai, pvz., popierinės dėžės - X kg, plastikinė plėvelė – Y kg ir pan.).
   

 15. Koks prekybos į LR vidaus rinką būdas yra, kai užsakoma prekė yra internetu, bet apmokama atsiimant prekybos centre? Reikalingos nuorodos į apibrėžimus (didmeninė, mažmeninė, nuotolinė) prekyba.
  Kaip nurodyta GPAIS GII sąvado lange ir gaminių/pakuočių apskaitos lange pateikiamuose paaiškinimuose:
  - didmeninė prekyba – pardavimas pirkėjams, kurie toliau pardavinėja (pavyzdžiui, mažesniais kiekiais);
  - mažmeninė prekyba – pardavimas (išskyrus nuotolinę prekybą) vartotojui;
  - nuotolinė prekyba – apima visus atvejus, kai prekiautojas ir vartotojas sudaro sutartį pagal organizuotą nuotolinę pirkimo-pardavimo ar paslaugų teikimo sistemą, išskirtinai naudodamiesi viena ar daugiau nuotolinio ryšio priemonių (pavyzdžiui, užsisakant paštu, internetu, telefonu arba faksu). Klausime nurodytas atvejis GPAIS laikytinas nuotoline prekyba.
   

 16. Kaip apskaityti, kiek įmonėje susidariusių pakuočių atliekų sudarė sunaudotos savoms reikmėms pakuočių atliekos, jei įmonė prekes ne tik importuoja, bet ir įsigyja iš kitų asmenų Lietuvoje, o atliekų tvarkytojui perduodamos bendrai sukrautos įmonės sandėlyje išpakuotų tiek importuotų, tiek iš kitų asmenų Lietuvoje įsigytų prekių pakuotės?
  Koks kiekis iš atliekų tvarkytojui perduotų pakuočių atliekų – sunaudotų savo reikmėms pakuočių atliekos, o koks – kitos nekomunalinių atliekų sraute susidariusios pakuočių atliekos, galima identifikuoti pagal prekių įsigijimo / realizavimo dokumentus ir prekinių vienetų apskaitą GPAIS: kadangi išpakavus / perpakuojant iš užsienio įsigytas prekes susidaro savo reikmėms sunaudotų pakuočių atliekos, o išpakavus / perpakuojant iš įmonių Lietuvoje įsigytas prekes – kitos nekomunalinių atliekų sraute susidarančios pakuočių atliekos, susidaręs savo reikmėms sunaudotų pakuočių atliekų kiekis lygus pakuočių kiekiui, patiektam rinkai sunaudojant savo reikmėms.
   

 17. Kokius atsakomybės būdus nurodyti GII, kurie tiekia į rinką mažiau nei 0,5 t pakuočių ir jiems mokėjimo prievolės nėra?
  Tokiu atveju atsakomybės įgyvendinimo būdas nurodomas „Individualiai“.
   

 18. Kas kiek laiko atnaujinti prekinių vienetų sąrašą, jei naujos prekės tiekiamos rinkai pvz., praktiškai kasdien (prekybos centras)?
  Kaip nurodyta Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklėse, prekinių vienetų pakuočių sąrašas papildomas nauju prekiniu vienetu, aprašant jo pakuotę, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo jo tiekimo Lietuvos rinkai ar išvežimo (eksporto) dienos.
   

 19. Ar reikia apskaityti iš kitų asmenų Lietuvoje įsigytas pakuotes?
  Nereikia. Privaloma apskaityti tas pakuotes, kurias įmonė importavo, pagamino, panaudojo prekių / produkcijos pakavimui ir patiekė Lietuvos rinkai ar eksportavo.
   

 20. Ar reikia vykdyti pakuočių apskaitą įmonėms, kurios Lietuvos rinkai per kalendorinius metus patiekia ne daugiau kaip 0,5 tonos pakuočių?
  Taip, reikia. Tokios įmonės atleidžiamos nuo pareigos mokėti mokestį už aplinkos teršimą ir teikti mokesčio už aplinkos teršimą pakuočių atliekomis deklaracijas (o tai reiškia ir nuo pareigos dalyvauti kolektyvinėje pakuočių atliekų tvarkymo organizavimo schemoje, jei pakuotės perleidžiamos kitam asmeniui). Tačiau tokioms įmonėms išlieka pareiga užsiregistruoti Gamintojų ir importuotojų sąvade ir vykdyti pakuočių apskaitą aplinkos ministro nustatyta tvarka.
   

 21. Kokia data turi būti nurodoma laukelyje „tiekimo rinkai data“ (pvz., kokia rašoma vedant periodais ar taisant duomenis)?
  Jei apskaita vedama ne kasdien, o už tam tikrą laikotarpį (pavyzdžiui, 2018 m. sausio mėn.), skiltyje „Tiekimo rinkai data“ turi būti nurodyta to laikotarpio paskutinės dienos data (pavyzdžiui, 2018-01-31).
   

 22. Kaip apskaityti daugkartinę pakuotę kurioje prekės atvažiavo į Lietuvą, ir kuri išpakavus grąžinama užsienio tiekėjui?
  Importuotas kiekis, kuris išpakuojamas, apskaitomas kaip importuota ir patiekta rinkai daugkartinė pakuotė; išpakavus susidarę tuščios daugkartinės pakuotės – kaip susigrąžinta daugkartinė pakuotė; išpakuota pakuotė, kuri grąžinama užsienio tiekėjui – kaip eksportuota tuščia daugkartinė pakuotė.
   

 23. Kada vežant atliekas nereikia formuoti lydraščio?
  Vadovaujantis Atliekų tvarkymo taisyklių 43 punktu: Lydraštis nepildomas, kai atliekų surinkėjas netiesiogiai (pvz., mišrių komunalinių atliekų vežimo atveju; atliekų surinkamo apvažiavimo būdu iš gyventojų, produktų platintojų, pakuočių pardavėjų atveju) gautas atliekas iš atliekų turėtojų, kurie neprivalo turėti rašytinės formos sutarties dėl atliekų naudojimo ir (ar) šalinimo, veža atliekas apdorojimui.
   

 24. Ar produktų platintojai, apskaitydami į produktų platinimo vietas suneštas produktų atliekas, turi naudotis GPAIS?

  Vadovaujantis Atliekų tvarkymo taisyklių 27 punktu: Produktų platintojai turi apskaityti priimtas produktų atliekas priimtų produktų atliekų apskaitos žurnale, kuriame turi būti nurodoma įrašo data, priimtų atliekų pavadinimas ir kodas, svoris (kilogramais) ir (ar) kiekis (vienetais), atliekų vežėjas ir atliekas apdorojanti įmonė, gamintojas ir importuotojas, kuriam perduodamos atliekos (įmonės pavadinimas, juridinio asmens kodas).

  Produktų platintojai priimtas produktų atliekas apskaito savo vedamuose produktų atliekų apskaitos žurnaluose, todėl GPAIS šių atliekų apskaityti nereikia.